Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou (skratka ROZ) je spôsob zvárania, charakterizovaný nasledovnými znakmi:
– Zdrojom tepla je elektrický (zvárací) oblúk, ktorý sa počas zvárania udržuje („horí”) medzi koncom elektródy a blízkym povrchom zváraného materiálu.
– Prídavný materiál – obalená elektróda – pozostávajúca z kovového jadra a obalu sa postupne taví a vo forme kvapiek prechádza do zvarového kúpeľa, pričom tvorí podstatný podiel zvarového kovu.
– Pohyb (vedenie) elektródy vykonáva ručne zvárač.
Elektrický oblúk je energeticky dotovaný zdrojom elektrického napätia – zváracím zdrojom – ktorý musí mat’ špecifické vlastnosti. Prídavný materiál (obalená elektróda) má kovové jadro (zvyčajne ťahaný drôt, zriedkavo inak, napr. odlievaná tyčka, lisovaný kovový prášok) obalené špeciálnym, prevažne keramickým obalom, ktorý zabezpečuje minimálne stabilitu a ochranu elektrického oblúka a ochranu zvarového kovu pred vzdušnými plynmi.
Proces zvárania začína vznikom (,‚zapálením”) elektrického oblúka obvykle v mieste začiatku zvárania a bez prerušenia pokračuje až do chvíle odtavenia celej použiteľnej dĺžky elektródy alebo vytavenia potrebného množstva zvarového kovu. Odtavovanie elektródy je postupné, rýchlosť odtavovania konkrétnej elektródy je predovšetkým funkciou intenzity zváracieho prúdu. Prenos zvarového kovu cez oblúk sa deje vo forme malých kvapiek.

Výhody:

 • vysoká kvalita zvarových spojov
 • najširší sortiment prídavných materiálov pre všetky skupiny zváraných materiálov
 • maximálna flexibilita a rýchlosť nasadenia
 • maximálna dostupnosť a relatívne nízka závislosť na vplyvoch prostredia
 • univerzálnosť a použiteľnosť aj v najkomplikovanejších situáciách a polohách
 • použiteľnosť pre všetky triedy zvarkov podľa veľkosti
 • vysoká spoľahlivosť počas realizácie a nižšie investičné náklady

Nevýhody:

 • nižšia produktivita v porovnaní s metódami MIG, MAG a ZPT
 • zvýšená možnosť tvorby chýb ako napr. pórovitosť
 • nutnosť odstraňovať trosku, nemožnosť automatizácie a mechanizácie
 • zvýšené percento škodlivých látok, resp. zvýšený zreteľ na hygienu práce

Príklady použitia:

Montážne zváranie, operatívne realizované práce menšieho rozsahu, členité zvarky, malé série zvarkov, práce so špeciálnymi požiadavkami, práce vo všeobecne sťažených podmienkach.